УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ П’ЯТИБОРЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦИФІЧНИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Ігор ЛОТОЦЬКИЙ1, Іван ПИЛИПЧАК, Ігор РОМАНІВ, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ, Максим ПОЛЕГОЙКО

Анотація


У статті представлено програму з підготовки військових п’ятиборців в умовах недостатньої забезпеченості навчально-матеріальною базою, проаналізовано та узагальнено результати цієї програми з використанням специфічних тренувальних засобів. Описано умови використання цих засобів. Установлено вплив експериментальної програми на розвиток і вдосконалення фізичних якостей та військово-прикладних рухових навичок експериментальної та контрольної групи.

Ключові слова


військове п’ятиборство, програма, військові п’ятиборці, багатоборці

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрес А. С. Фізична підготовка багатоборців військово-спортивного комплексу : метод. посіб. / А. С. Андрес, М. М. Линець. – Львів : Українські технології, 2006. – 76 с.

Анохін Є. Д. Прискорене пересування та легка атлетика : [навч.-метод. посіб.] / Є. Д. Анохін, О. А. Десятка, В. В. Михайлов. – Львів : ЛІСВ, 2007. – 156 с.

Бородин Ю. А. Анализ эффективности спортивно-массовой работы в ВВУЗах Министерства обороны Украины и пути ее повышения / Ю. А. Бородин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [зб. наук. пр.] / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2005. – № 3. – С. 62–63.

Попов Л. П. О некоторых путях повышения эффективности военно-прикладных видов спорта в системе военно-профессионального обучения в ВУЗах / Л. П. Попов, С. Д. Михеев, Ю. А. Бородин // Военно-профессиональное обучение и физическая подготовка : межвуз. сб. – Ленинград : ВДКИФК, 1983. – Вып. 3. – С. 29–33.

Приступа Є. Н. Військові багатоборства та військово-прикладні види спорту в системі підготовки фахівців Збройних Сил України / Є. Н. Приступа, С. В. Романчук // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 5. – С. 223–230.

Ролюк О. В. Удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців розвідників Збройних Сил України засобами військового пентатлону : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / О. В. Ролюк – Львів, 2016. – 210 с.

Романчук С. В. Організація та проведення змагань на першість військової частини з військово-прикладних видів спорту : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Романчук, О. А. Десятка. – Львів : АСВ, 2010. – 144 с.

Романчук С. Фізична підготовка в Сухопутних військах Збройних сил провідних держав НАТО / Сергій Романчук, Віктор Романчук // Молода спортивна наука України : [зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту]. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 205–209.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.