ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Андрій АНДРЕС, Олена ФЕДАК, Ярослава МАКСИМ’ЯК

Анотація


Попит на висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ) збільшується. У зв’язку з цим, перед системою вищої освіти стоїть важливе завдання якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців, затребуваних у сфері IT‑послуг. У таких умовах зростає необхідність формування під час навчання у закладах вищої освіти професійно важливих якостей особистості фахівця. Мета – з’ясувати професійно значущі якості фахівців ІТ‑галузі та дібрати обґрунтовані засоби їхнього розвитку. Методи та організація. Проведено контент‑ аналіз 22 літературних джерел. Найважливіші такі якості, як емоційний інтелект (52,4 %) і активне самоудосконалення (37,6 %). Наступну за значущістю позицію експерти надають таким якостям, як здатність розв’язувати проблеми (32,9 %), наявність власної думки, самостійність, автономність та суверенність у прийнятті рішення (32,9 %), лідерство (18,8 %). Не менш важливим є уміння співпрацювати у команді, уміння налагоджувати комунікації (32,9 %), комунікабельність (28,2 %). Окрему групу утворили когнітивні показники (мислення, пам’ять, увага, уява) і темперамент (37,6–9,4 %). Креативність (28,2 %), педантичність і уважність до деталей (28,2 %) та гнучкість чи адаптивність (23,5 %) також мають неабияке значення для ІТ‑фахівця. Здатність до стратегічного планування (9,4 %) дещо поступається у значенні для побудови його професійної кар’єри в ІТ‑галузі. Частина фахівців вважають фізичні кондиції (18,8 %) та психофізичні якості (4,7–9,4 %) цінними для високої продуктивності праці ІТ‑спеціаліста. Деякі фахівці (по 4,7 %) серед важливих якостей ІТ‑фахівця називають надійність, критичне мислення, чесність, самоврядування, самовпевненість, міцну робочу етику та уміння керувати своїм часом. Висновки. Кількісна оцінка якостей, важливих для успішної роботи за фахом спеціаліста галузі ІТ‑технології, дала змогу виокремити як найважливіші такі якості, як емоційний інтелект і активне самоудосконалення. Усі професійно‑ важливі якості ІТ‑фахівця класифіковано на 5 груп: емоційний інтелект і активне навчання (52,4–37,6 %), комунікативність у поєднанні з самостійністю (32,9–28,2 %), когнітивні (37,6–9,4 %), психофізичні (18,8–4,7 %) та група таких якостей, як лідерство, гнучкість / адаптивність, креативність / винахідливість, уважність до деталей (18,8–28,2 %). Для поліпшення важливих для професії ІТ‑фахівця якостей варто рекомендувати удосконалити навчальний процес з фізичного виховання, збільшити частоту занять з фізичного виховання і їх інтенсивність або проводити додаткові заняття у секціях. Обґрунтованими засобами, які сприятимуть формуванню професійно‑в ажливих якостей фахівців галузі інформативні технології, є засоби для розвитку спритності і витривалості, спортивні ігри, вправи з йоги, оздоровчої гімнастики. Цим засобам варто надавати перевагу на заняттях.

Ключові слова


фізична підготовка, фізичне виховання, фізичні якості, психофізичні якості, витривалість, спритність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Pichurin V. Psychological and psycho‑ physical training as a part of physical education of students in higher educational establishments / Pichurin V. // Pedagogics, psychology, medical‑b iological problems of physical training and sports.– 2014.– № 18(11). – Р. 44–48. doi.org/10.15561/18189172.2014.1108

Leadership as an enabler of professional agency and creativity: case studies from the Finnish information technology sector / Collin K., Herranen S., Paloniemi S. [et al.] // International journal of training and development, 2018. – Vol. 22, is. 3. – Р. 222–232. doi.org/10.1111/ijtd.12130

Waraporn J. Using individual values of information technology professionals to improve software development management practices in Thailand / Waraporn J. // Asian Academy Of Management Journal.– 2015. – Vol. 20, is. 1. – Р. 49–69.

Hendon M. Emotional intelligence and communication levels in information technology professionals / Hendon M., Powell L., Wimmer H. // Computers in Human Behavior.– 2017. – Vol. 71. – Р. 165–171.

Смульсон М. Л. Психологія розвитку інтелекту : монографія / М. Л. Смульсон. – Київ, 2001.– 276 с.

Панасенко Н. Особливості розвитку професійних якостей у програмістів / Панасенко Н., Гомонюк В. // Ак‑туальні проблеми психології.– 2010. – Т. 5, № 14. – С. 163–169.

Гурська О. О. Аналіз професійно важливих якостей фахівців у галузі інформаційних технологій / Гур‑ська О. О. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія.– 2016. – Вип. 9. – С. 6. DOI: 10.18372/2411–264X.9.12401

Насейкина Л. Ф. Методика оценки компетентности будущих ITспециалистов / Насейкина Л. Ф. // Вестник Оренбургского государственного университета.– 2015.– № 1(176). – С. 60–66.

Kim S‑Y. The relationship between school performance and the number of physical education classes attended by Korean adolescent students / Kim S‑Y., So W‑Y. // Journal Of Sports Science And Medicine.– 2012. – Vol. 11, is. 2. – Р. 226–230.

Skills for Success at Different Stages of an IT Professional’s / Career Kappelman L., Jones M., Johnson V., Mclean E., Boonme K. // Communications of the ACM.– 2016, – Vol. 59, is. 8. – Р. 64–70.

Danaher М. ABET’s professional skills in computing / Danaher М., Schoepp К., Kranov А. // World Transactions on Engineering and Technology Education.– 2016. – Vol. 14, is. 3. – Р. 213.

A direct method for teaching and measuring engineering professional skills: A validity study 2011 AM SOC ENG ED A [Electronic resource] / Kranov A., Zhang M., Beyerlein S. W. [et al.]. – Access mode: http://www.asee.org/ public/conferences/1/papers/775/view

Misra R. K. Analysis of Employability Skill Gap in Information Technology Professionals / Misra R. K., Khurana K. // International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals (IJHCITP).– 2018. – Vol. 9(3). – Р. 53–69. doi:10.4018/IJHCITP.2018070104

Chillas S. Learning to labour: An evaluation of internships and employability in the ICT sector / Chillas S., Marks A., Galloway L. // New Technology, Work & Employment. – 2015. – Vol. 30(1). – Р. 1–15. doi.org/10.1111/ntwe.12041.

Божко Ю. П. Професійна успішність програмістів / Божко Ю. П. // Актуальні проблеми соціології, психо‑логії, педагогіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 128–136.

Андрес А. Спритність та показники уваги студентів інституту інформаційних технологій / Андрій Ан‑дрес // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019.– № 1.

Андрес А. Психофізична підготовленість студентів спеціальності «Комп’ютерні технології» / А. Андрес // Фі‑зична активність, здоров’я і спорт. – 2018. – № 1(31). – С. 3–9.

Панасенко Н. М. Особливості розвитку професійних якостей у програмістів / Н. М. Панасенко, В. О. Гомо‑нюк // Актуальні проблеми психології. – 2014. – Вип. 14. – С. 165–170.

Culpeppe D. It’s Not Me, It’s You: The Disconnect of Physical Education Teachers to Physical Activity in the Gym / Culpeppe D., Killion L. // SPORTS.– 2015. – Vol. 3, is. 4. – Р. 302–311.

New Lifestyles. Using Your New Lifestyles Digi‑ Walker Pedometer [Electronic resource]. – Access mode: http://www.new‑lifestyles.com/using_your_pedometer.pdf (date of application: 13.09.2014).

Пронтенко К. В. Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засо‑бами гирьового спорту на етапі первинного навчання : автореф. дис… канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Пронтенко К. В. ; Львів. держ. ун‑т фіз. культури. – Львів, 2009. – 20 c.

Improving Physical Fitness and Cognitive Functions in Middle School Students: Study Protocol for the Chinese Childhood Health, Activity and Motor Performance Study (Chinese CHAMPS) / Zhou Z., Dong S., Yin J., [et al.] // International Journal Of Environmental Research And Public Healthю. – 2018. – Vol. 15, is. 5.

Associations between physical fitness and academic performance in teenagers / Martinez‑ Lopez E. J., Grao‑ Cruces A., De La Torre‑C ruz M. J. [et al.] // South African Journal For Research In Sport Physical Education And Recreation. – 2019. – Vol. 41, is.1. – Р. 63–75.

Egger F. The effect of acute cognitively engaging physical activity breaks on children’s executive functions: Too much of a good thing? / Egger F., Conzelmann A., Schmidt M. // Psychology Of Sport And Exercise. – 2018. – Vol. 36. – Р. 178–186.

Толчева А. В. Оценка психофизиологического состояния студенток с опытом занятий хатха‑ йогой / Толчева А. В. // Педагогика, психология и медико‑б иологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2011. – № 11. – С. 128–131.

Комплексное применение оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса для повышения психофизио‑логических возможностей студентов / Козина Ж. Л., Ильницкая А. С., Пащенко Н. А., Коваль М. В. // Педагогика, психология и медико‑б иологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – № 3. – С. 31–36. doi:10.6084/m9.figshare.936963

Борознюк А. В. Повышение профессиональной направленности физической подготовки будущих офицеров‑с вязистов / Борознюк А. В. // Педагогика, психология и медико‑б иологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2012. – № 3. – С. 21–24.

Остапенко Ю. А. Профессионально‑з начимые психофизиологические качества информационно логической группы специальностей при реализации экспериментальной программы профессионально прикладной физической подготовки студентов / Остапенко Ю. А. // Педагогика, психология и медико‑б иологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – № 4. – С. 44–39. doi:10.6084/m9.figshare.951918.

Lisowski V. O. Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists / Lisowski V. O., Mihuta І. Yu. // Physical Education of Students. – 2013. – № 6. – Р. 38–42. doi:10.6084/ m9.figshare.840501

Salatenko I. Psycho‑p hysical perfection of economic specialties’ girl students under influence of sport‑ oriented technology, based on prevalence of volleyball practicing / Salatenko I., Dubinskaya O. // Pedagogics, psychology, medical‑ biological problems of physical training and sports. – 2015. – № 19(12). – Р. 103–108. doi.org/10.15561/1 8189172.2015.12016

Костюнин А. В. Определение показателей психофизиологических качеств у студентов университетов разных курсов, которые занимаются футзалом в процессе внеаудиторной работы / Костюнин А. В. // Педагогика, психология и медико‑б иологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2014. – № 7. – С. 18–22. doi:10.6084/m9.figshare.1015380.

Остапенко Ю. О. Професійно‑ прикладна фізична підготовка студентів інформаційно‑ логічної групи спе‑ціальностей : автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Остапенко Ю. О. ; Нац. ун‑т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 22 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.