ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК

Ярослав ПАНЬКЕВИЧ, В’ячеслав АФОНІН, Андрій БАЛДЕЦЬКИЙ, Сергій ГОМАНЮК, Орест ЛЕСЬКО

Анотація


Інженерні війська є одним із дуже важливих родів Сухопутних військ Збройних сил України. Саме інженерні війська першими освоювали новітні засоби ведення війни, упроваджували їх в арсенал армії. На сьогодні вже проведено значну кількість досліджень фізичної підготовленості військовослужбовців різних військових спеціальностей. Організаційно- методичні аспекти проведення фізичної підготовки з курсантами військових навчальних закладів ще добре не відпрацьовані.

Мета – встановити динаміку рівня фізичної підготовленості курсантів інженерного профілю за період навчання у військовому інституті. Завдання: визначити специфіку і характер рухової діяльності військових фахівців; дослідити рівень і особливості фізичної підготовленості курсантів різних військових спеціальностей підрозділів інженерних військ; визначити рівень розвитку фізичних якостей курсантів різних курсів і окремих спеціальностей.

Методи дослідження. Дослідження проведено з курсантами 1–4 курсів Національної академії сухопутних військ. Застосовано такі методи – вивчення літературних джерел, відомостей спеціальної літератури; теоретичний аналіз і синтез; методи рухових тестів; методи математичної статистики.

Проведено оцінювання динаміки фізичної підготовленості курсантів двох основних категорій спеціалізації – інженерів- механіків і інженерів- командирів – виявило, що результати за фізичними вправами від курсу до курсу зростали і змінювалися практично ідентично.

Висновки. 1. Інженерні війська, як один з важливих родів військ минулих і сучасних бойових баталій, нараховує велику кількість військових спеціальностей. Вони відрізняються спектром виконуваних завдань і фізичними навантаженнями, які супроводжують рухову діяльність різних спеціалістів інженерних військ. При організації фізичної підготовки курсантів у військових закладах не враховано специфіку майбутньої професійної діяльності спеціалістів інженерних військ. 2. Офіційно зарахування у військові заклади, де готують кадри для підрозділів інженерних військ, проводиться за двома категоріями – командири інженерних підрозділів і інженери- механіки, хоч у процесі навчання курсанти оволодівають багатьма різними спеціальностями: сапери, механіки різноманітних приладів і спеціального обладнання, водії і оператори спеціальних машин, енергетики і електрики та ін. 3. Проведене дослідження виявило, що рівень фізичної підготовленості курсантів поступово підвищується від першого до випускного курсів і практично не відрізняється від рівня курсантів інших військових спеціальностей. Водночас спеціальна спрямованість додаткових занять дає позитивний результат (на прикладі силової підготовки курсантів).


Ключові слова


фізична підготовленість, військові інженери, командири-і нженери.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарович О. П. Особливості фізичної підготовки співробітників служби безпеки України до дій у бойових умовах / Бондарович О. П. // Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. 26–28 листопада 2014 р. – Київ : МОУ, 2014. – С. 33–38.

Бородин Ю. А. Тенденции изменения требований профессиональной деятельности и организации системы физической подготовки курсантов и слушателей ВВУЗов инженерно- технического профиля // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. – Харьков, 2007. – N 3. – С. 15–29.

Глазунов С. І. Експрес- контроль спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Сергій Іванович Глазунов; НУФВіСУ. – Київ, 2003. – 20 с.

Гусак О. Д. Корекція психофізичної готовності військовослужбовців аеромобільних підрозділів до навчально- бойової діяльності під час занять з подолання перешкод : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Гусак О. Д. – Львів, 2012. – 189 с.

Демків А. С. Трансформація змісту фізичної підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України [Електронний ресурс] / А. С. Демків, І. Л. Шлямар // Спортивна наука України. – 2013. – № 7(58). – С. 50–53. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/ view/204/197.

Кирпенко В. М. Оптимізація спеціальної фізичної підготовки курсантів- льотчиків у період льотного навчання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"/ В. М. Кирпенко ; ЛДУФК. – Львів, 2014. – 20 c.

Кузнецов М. В. Фізичний стан курсантів – кандидатів до підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України / Кузнецов М. В., Афонін В. М., Федак С. С. // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – 2016. – N 24. – C. 30–34.

Лойко О. М. Тенденции изменения содержания физической подготовки военнослужащих механизированных подразделений Сухопутных вой ск Вооруженных Сил Украины / Лойко О. М. // Актуальные проблемы огневой, тактико- специальной и профессионально- прикладной физической подготовки : материалы ІІ Междунар. конф. 28 ноября 2014 г. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2014. – С. 249–252.

Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України (НФП-2014). – Київ : М-во оборони України, 2014. – 158 с.

Настанова з інженерного забезпечення Збройних Сил України. – Київ : ГШ ЗС України, 2010. – 170 с.

Недашківський О. М. Удосконалення змісту фізичної підготовки військовослужбовців артилерійських підрозділів / Недашківський О. М. // Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. 26–28 листопада 2014 р. – Київ : МОУ, 2014. – С. 14–19.

Овчарук І. С. Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / І. С. Овчарук. – Львів, 2008. – 20 с.

Одеров А. М. Система перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних сил іноземних держав / Одеров Артур, Шлямар Ігор, Балдецький Андрій // Молода спортивна наука України : зб. наук. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип.17, т. 2. – С. 109–113.

Ольховий О. М. Концепція професійно спрямованої системи фізичної підготовки курсантів / О. М. Ольховий // Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних сил та інших силових структур України : матеріали наук.-метод. конф. 28–29 листопада 2013 р. – Київ : МОУ, 2013. – С. 21–30.

Паевский В. В. Роль физической подготовки в совершенствовании задач и функциональных особенностей учебно-б оевой деятельности личного состава подразделений ППО Сухопутных вой ск / В. В. Паевский, О. А. Шевченко // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. [за ред. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2004. – № 9. – С. 53–62.

Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військовослужбовців різних військових спеціальностей / О. Петрачков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 67–69.

Пронтенко К. В. Динамика показателей физического развития и функционального состояния курсантов ВВУЗ операторского профиля на этапе первоначального обучения под воздействием занятий гиревым спортом / К. В. Пронтенко // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. [за ред. С. С. Єрмакова]. – Харків, 2008. – № 5. – С. 111–115.

Ролюк О. В. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців- розвідників / Ролюк О. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк. – 2016. – № 1(33). – С. 57–63.

Романчук В. М. Обґрунтування змісту та організації форм фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів технічного профілю : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Романчук Віктор Миколайович. – Житомир, 2007. – 196 с.

Романчук С. В. Взаємозв’язок фізичної і професійної підготовки курсантів, які навчаються за спеціальністю "Управління діями механізованих підрозділів" / Романчук С. В., Шлямар І. Л. // Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних сил та інших силових структур України : матеріали наук.-метод. конф. 28–29 листопада 2013 р. – Київ : МОУ, 2013. – С. 64–69.

Старчук О. О. Критерії відбору з фізичної підготовки та психологічного тестування військовослужбовців для підрозділів сил спеціальних операцій / Старчук О. О., Пронтенко В. В. // Фізична підготовка особового складу Збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України: досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку : матеріали наук.-метод. конф. 26–28 листопада 2014 р. – Київ : МОУ, 2014. – С. 96–101.

Федак С. С. Фізична підготовка військовослужбовців у період адаптації до військово-п рофесійної діяльності в міжнародних операціях : дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту / Федак С. С. – Львів, 2015. – 257 с.

Шевченко О. О. Удосконалення професійної працездатності військових фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами фізичної підготовки : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту / Щевченко О. О. – Львів, 2010. – 19 с.

Характеристика фізичних навантажень, які переносять військовослужбовці механізованих підрозділів під час польового виходу / Шлямар І. Л., Яворський А. І., Романчук С. В., та ін. // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 9. – С. 57–63.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.