Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Вимоги до оформлення авторського рукопису наукової статті:

1)    обсяг статті – від 8 сторінок, включно з літературою, таблицями, рисунками  й анотаціями;

2)    порядок оформлення першої сторінки статті: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів); нижче – анотація (500 знаків) і ключові слова (до десяти) українською мовою (!); анотація повинна містити інформацію про наукову проблему, мету, організацію та основні результати дослідження;

3)    виклад матеріалу статті має відповідати п. 3. постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. №7-05/1 і містити такі необхідні елементи: постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання мети дослідження (постановка завдань); методи та організація дослідження; виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів; висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку, список літератури;

4)  після списку літератури – назва статті; ім’я та прізвище автора (авторів); місце праці (навчання) автора (авторів); анотації (500 знаків кожна) та ключові слова (до десяти) – спочатку російською (чи польською), потім англійською мовами. Не дозволяється переклад на іноземну мову електронним перекладачем!

 

Технічні вимоги:

1)    статті подаються в електронному варіанті та у друкованому вигляді;

2)    формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;

3)    шрифт гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;

4)    відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;

5)    між словами 1 пробіл;

6)    ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;

7)    таблиці й ілюстрації (до 25 % загального обсягу статті) обов’язково повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті статті;

8)  не дозволяється вирівнювання тексту за допомогою табуляції і пробілів, а також ущільнення та розрідження тексту!

 

!   Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен.

!   Статті аспірантів (здобувачів) наукового ступеня та студентів розглядатимуться тільки за підписом наукового керівника до друку.

 

У разі недотримання авторами цих вимог

Редколегія зберігає за собою право відхиляти подані статті або вносити в них корективи.

 

!     Статтю надсилати разом з авторською довідкою на e-mail: sportscience.ua@gmail.com

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. !   Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в інші видання.
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5 пт ; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Матеріал подається у рецензовані розділи журналу, тому при оформленні файлу подання мають бути виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


ISSN: 1993-5757