РУХОВА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Наталія СЕМЕНОВА, Тетяна ПРОЦЬ

Анотація


У статті проаналізовано дослідження фахівців, що свідчать про погіршення показників здоров'я дітей та підлітків в Україні. Проаналізовано останні дослідження проблеми недостатньої рухової активності студентської молоді як одного з головних компонентів способу життя. Отримано дані щодо важливості заохочення дітей та молоді до систематичної рухової активності відповідної інтенсивності та тривалості, яка необхідна для досягнення кожною людиною оптимального рівня розвитку (фізичного, рухового, розумового та соціального), фізичної підготовленості, здоров’я та самопочуття як одного з основних компонентів здорового способу життя, що знижує ризик виникнення певних захворювань та порушень у дитячому віці та у подальшому житті. Визначено роль рухової активності та здорового способу життя у житті студентів, зокрема студентів закладів вищої освіти медичного спрямування. Виявлено необхідність усвідомлення важливості проблеми збереження власного здоров’я, зміни ставлення студента-м едика до способу життя і формування ціннісного ставлення до здоров’я, що сприятиме повноцінній самореалізації у майбутній професійній діяльності й успішній реалізації соціальних функцій майбутніх медичних працівників. За допомогою анкетування визначено обсяг рухової активності студентів-м едиків. Отримано дані про дефіцит рухової активності серед студентів, що навчаються в медичних коледжах та недостатню рухову активність серед студентів медичних університетів. Установлено, що серед усіх опитаних студентів- медиків від 30 до 41 % осіб не займаються узагалі будь якою руховою активністю у поза навчальний час.

Ключові слова


здоровий спосіб життя, студенти- медики, фізичне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров'я засобами фізичної культури : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Бєлкова Тетяна Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Кропивницький, 2018. – 20 с.

Білик Л. С. Організація навчально-в иховного процесу як засобу збереження здоров'я студентів вищих медичних навчальних закладів / Л. С. Білик, Н. Є. Слободян // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, № 3. – С. 14–16

Власов Г. Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів- медиків засобами фізичного виховання / Г. Власов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб.

наук. пр. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол. : А. В. Цьось та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 3(19). – С. 191–195. 4. Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів. – Житомир : Рута, 2009. – 593 с.

Ібрагімов Е. Ю. Формування фахової культури студентів медиків засобом культури здоров’я / Е. Ю. Ібрагімов // Молодий вчений. – 2015. – № 6.

Форми рухової активності дітей шкільного віку на відкритих спортивних майданчиках м. Львова / А. Б. Мандюк, М. Я. Ярошик, О. В. Римар, Г. Г. Маланчук // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 106–110.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» : указ Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016.

Новакова Л. В. Педагогічні умови формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах у процесі фізичного виховання / Л. В. Новакова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. / гол. ред. І. В. Козубовська. – Ужгород : Говерла, 2014. – Вип. 34. – С. 127–129.

Баландюх О. Медики оприлюднили вражаючі результати масштабного дослідження здоров’я львівських школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zaxid.net/95_vipusknikiv_zakinchuyut_shkoli_z_ hronichnimi_zahvoryuvannyami_n1452741 (дата перегляду: 28.03.2018).

Семенова Н. Динаміка показників соматичного здоров'я студенток медичного коледжу 15–17 років упродовж дворічного періоду навчання / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 141–146.

Соловей А. В. Порівняння рухової активності дітей 13–15 років України та Польщі / А. В. Соловей, О. В. Римар, М. Я. Ярошик // Науковий часопис нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 312–315.

Mazur J. Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9–17 lat aktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania / J. Mazur, A. Oblacińska, M. Jodkowska, A. Małkowska- Szkutnik, I. Tabak, D. Zawadzka, A. Dzielska, M. Stalmach, K. Radiukiewicz // Instytut Matki i Dziecka. – Warszawa, 2013. – 222 s.

Sochocka L., Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych / Lucyna Sochocka, Aleksander Wojtyłko // Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine. – 2013. – N 2(16) – S. 53–58.

Semenova N. Lifestyle of Students Studying in the Specialty «Nursing» / Semenova N., Sirenko R., Ripak M., Chekhovska L. // Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2017. – N 2(38). – P. 131–134. doi.org/10.29038/2220–7481–2017–02–131–134

Zadarko E. Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych / Zadarko E., Barabasz Z., Nizioł E. // Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. – Rzeszów, 2011. – N 2. – P. 188–194.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.