КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З БРОНХОЛЕГЕНЕВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Наталія ІВАСИК

Анотація


Мета роботи полягає в розробці концептуальних підходів до процесу фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями.

У статті проаналізовано основні аспекти системного підходу та доповнено новим змістом загальнонаукові концептуальні підходи, якими необхідно керуватися при реалізації системного підходу фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями в умовах стаціонарного лікування. Концептуальні підходи до формування фізичної реабілітації дітей з бронхолегеневими захворюваннями базуються на системній методології наукового дослідження.


Ключові слова


концептуальні підходи, системний підхід, фізична реабілітація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук О. Я. Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання / О. Я. Андрійчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2015. – Вип. 3 (1). – С. 24–29.

Босак А. О. Передумови формування системного підходу до менеджменту / А. О. Босак, Б. Р. Рогальський, А. В. Босак // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – Львів, 2011. – № 714. – С. 38–47.

Жарова И. Концептуальные основы и подходы к формированию процесса физической реабилитации при первичном конституционально-экзогенном ожирении у подростков / Ирина Жарова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 4 (18). –С. 45–56.

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень : навч. посіб. / Корбутяк В. І. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / Кустовська О. В. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с

Лазарева Е. Б. Концептуальные подходы к организации процесса физической реабилитации при хирургическом лечении вертеброгенной патологии / Е. Б. Лазарева // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 134–139.

Медведев А. С. Основы медицинской реабилитологии / Медведев А. С. – Минск : Беларус. навука, 2010. – 435 с.

Методологія системного підходу та наукових досліджень: опорний конспект лекцій / уклад. Н. В. Фоміцька. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – 60 с.

Словник Української мови: в 11 т. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://sum.in.ua

Хованская Г. Н. Общие основы медицинской реабилитации в педиатрии : пособие для студ. педиатрического, медико-психологического, медико-диагностического факультетов и врачей / Г. Н. Хованская, Л. А. Пирогова. – Гродно : ГрГМУ, 2010. – 184 c.

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі : підр. для студ. магістратури / Ю. О. Шабанова ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 120 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.