ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

М. Паска

Анотація


Сучасні тенденції у розвитку готельно-р есторанної справи зумовлені багатьма чинниками, як зовнішнього так і внутрішнього впливу. Швидкі зміни, які відбуваються у сфері гостинності потребують фахівців, що володіють компетенціями, які б дали можливість у майбутній професійній кар’єрі витримати жорстку конкуренцію на ринку праці у сфері послуг. На даний час в Україні налічується більш ніж 4300 готелів та аналогічних закладів розміщення, їхня кількість щорічно зростає. Крім того Львівська область займає вирізняється серед регіонів України за забезпеченістю природньо- рекреаційними ресурсами. Тому у регіоні постійно збільшуються інвестиції у сферу гостинності, зростає потреба у послугах готельно-р есторанного комплексу, що відповідає міжнародним стандартам якості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha- osvita/zatverdzeni%20standarty/ 2020/03/241-gotel- restoran-sprava

Паска М. Формування професійних компетентностей магістрів спеціальності 241 «Готельно-р есторанна справа» / М. Паска // Маркетинг ХХІ століття: виклики змін : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУТ / ред. : О. Черевко. – Харків, 2020. – С. 263–265.

Освітня програма спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа», рівня вищої освіти «бакалавр» / Голод А. П., Паска М. З., Холявка В. З. [та ін.]. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020. – 15 с.

Освітня програма спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа», рівня вищої освіти «магістр» / Паска М. З., Голод А. П., Холявка В. З. [та ін.]. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020. – 15 с.

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології» / розроб. Паска С. М. [та ін.] – Київ : МОН України, 2020. – 14 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.