ОСНОВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПРИГОТУВАННЯ ЯКІСНОЇ ТА ЗДОРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

А. Куцмида, М. Паска

Анотація


Ресторанна індустрія є однією із найприбутковіших індустрій в сві- товій економіці. Водночас вона є однією із найскладніших у плані управління, прогнозування та забезпечення. Ефективному розвитку сприяє розширення та формування міжнародного ринку, упрова- дження новинок, гнучкість на ринку. Метою цього дослідження є визначити домінувальний чинник на приготовану продукцію у за- кладах ресторанного господарства (РГ).

Повний текст:

PDF

Посилання


Радченко Л. О. Организация производства на предприятиях обще- ственного питания : пособие / Л. О. Радченко. – Ростов на Дону : Феникс, 2006. – 352 с.

Паска М. З. Впровадження НАССР у технології м'ясних посічених напів- фабрикатів з рослинною сировиною [Електронний ресурс] / Паска М.

З., Маслійчук О. Б. // Сучасні тенденції з розвитку готельно-­ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування : зб. матеріалів Все- укр. наук. – практ. інтернет-конф. – Львів : ЛІЕТ, 2020. – С. 15–20. 3. Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю: підруч- ник / Баль-­Прилипко Л. В., Слободянюк Н. М., Поліщук Г. Є., Паска М. З., Бурак В. Є. – Київ : Компринт, 2017. – 571 с.

Інформація про продукт, RATIONAL [Електронний ресурс]. – Режим до- ступу: https://www.rational-online.com/ru_ru/company/about-us/ (дата звернення: 03.11.2020).

HoReCa SHOOL [Electronic resourse]. – Access mode: https://www.insta- gram.com/horeca_school.lviv/?hl=uk (date of application: 03.11.2020).

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 "Виробництво та технології", спеціальність 181 "Харчові тех- нології" / розроб. Паска С. М. [та ін.]. – Київ : МОН України, 2020. – 14 с.

Паска М. З. Інноваційні аспекти розробки нових видів делікатесних продуктів спеціального призначення / М. З. Паска, О. В. Радзімовська, М. Бурак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : тези ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 119–221.

Паска М. З. Техно-новини ресторанного бізнесу / Паска М. З., Куцми- да А. Т. // Новації в технології та обладнанні готельно-­ресторанних, харчових і переробних виробництв : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24 листоп. 2020 р.). – Мелітополь, 2020. – С. 230–233.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.