ІННОВАЦІЙНІСТЬ – РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-­РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID‐КРИЗИ

М. Рутинський, Д. Штундер, Д. Романчук

Анотація


Інноваційність – запорука успіху у конкурентній боротьбі підпри- ємств готельно-­ресторанного бізнесу за клієнта. Запровадження та своєчасне застосування інноваційних стандартів, продуктів і тех- нологій готельного бізнесу дають змогу підвищити ефективність бізнесу, осучаснювати й підвищу-вати якість обслуговування, роз- ширювати спектр надання нових послуг [1, 2].

Повний текст:

PDF

Посилання


Організація готельно-­ресторанної справи : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. Й. Рутинський, Г. В. Кушнірук, Ю. С. Дорош [та ін.] / за заг. ред. проф. В. Я. Брича. – Тернопіль : Ліра-­К, 2019. – 480 с.

Шаповалова О. М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення кон- курентоспроможності готельного господарства / О. М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володи- мира Даля. – 2013. – No 16. – С. 224–228.

World Health Organization. COVID‐19 management in hotels and other entities of the accommodation sector: interim guidance. World Health Organization [Electronic resource]. – Access mode: https://apps.who.int/ iris/handle/10665/333992 (date of application: 03.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.