УНІКАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Марія Паска, Уляна Гузар

Анотація


Підготовку фахівців для сфери обслуговування у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського (надалі ЛДУФК) започатковано у 2016 р. на першому рівні вищої освіти на основі системного вивчення ринку праці та потреб роботодавців м. Львова та регіону. На сьогодні діє Сертифікат № 562 про акредитацію освітньої програми «Готельно-р есторанна справа» першого бакалаврського рівня (сертифікат № 562 від 23.07.2020 р. НАЗЯВО та другого магістерського рівня (сертифікат 1871 від 22.06.2021 р. НАЗЯВО.

Повний текст:

PDF

Посилання


Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» [Електронний ресурс]. – URL: https:// mon.gov.ua/storage/ app/media/vishcha- osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/241-gotel- restoran- sprava

Стандарт вищої освіти України другий (магістерський) рівень, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології» / розроб. Паска С. М. [та ін.] – Київ : МОН України, 2020. – 14 с.

Освітня програма спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа», рівня вищої освіти «бакалавр» / Голод А. П., Паска М. З., Холявка В. З. [та ін.]. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020. – 15 с.

Освітня програма спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа», рівня вищої освіти «магістр» / Паска М. З., Голод А. П., Холявка В. З. [та ін.]. – Львів : Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 2020. – 15 с.

Паска М. Формування професійних компетентностей магістрів спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа» / Марія Паска // Маркетинг ХХІ століття: виклики змін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУТ / редкол. О. Черевко. – Харків, 2020. – С. 263–265.

Паска М. Особливості підготовки фахівців для сфери обслуговування зі спеціальності «Готельно-р есторанна справа» / М. Паска // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 391–393.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.